Vaarallisten aineiden turvallinen käsittely on minkä tahansa yrityksen työturvallisuuden kannalta tärkeimpiä tehtäviä. Työnantajalla on useita vastuita. Työnantajan on määritettävä käytettyjen aineiden ja työprosessien vaarapotentiaalit ja laadittava niiden perusteella riittävät turvatoimet mahdollisia terveysriskejä ja ympäristöön kohdistuvia riskejä vastaan.

Tärkeä osa näitä turvatoimia on vaarallisten aineiden asianmukainen säilytys. SSI SCHÄFER tarjoaa kattavia konsulttipalveluja kaikissa tähän liittyvissä aiheissa. Kaikki SSI SCHÄFERin varastojärjestelmät noudattavat viimeisimpiä teknisiä standardeja, joten ne muodostavat luotettavan vaihtoehdon yrityksen turvallisuuskonseptille.

 • Lait ja määräykset (ote)
 • DIN EN 14470-1
 • Käyttöturvallisuusasetus
 • Palavia nesteitä koskevat tekniset määräykset
 • Saksan vesitalouslaki
 • Vesistövaaran luokitukset
 • Teräksisiä keruukaukaloita koskevat määräykset
 • MDT

Euroopan laajuinen turvakaappien
valmistuksen standardi

Tärkein tavoite on minimoida palavien aineiden säilytykseen liittyvä tulipalon vaara ja suojata kaappien sisältöä tulipalon sattuessa.

Saksan teollisuuden käyttöturvallisuusasetus (BetrSichV)

Vuonna 2003 voimaan astunut määräys yhdistää useita eurooppalaisia ohjeita saksalaisiin lakeihin. Tarkoituksena oli yhdistää useat olemassa olevat määräykset yhdeksi.

Uuden lain vaikutus on seuraava: Palavien nesteiden varastointia ja täyttöä koskeva asetus (VbF) ei ole enää voimassa; tekniset määräykset ovat voimassa uusien määräysten voimaantuloon saakka; uudet vaaraluokat; ei tiedonantovelvollisuutta; riskiarvioinnille suurempi merkitys; yhtiön omistajan vastuu vahinkotapauksissa suurempi.

Palavia nesteitä koskevat tekniset määräykset (TRbF) 20

Koskee palavien nesteiden turvallista käsittelyä. Liitteen L osa 1.1 määrittää turvakaapit ja erityisvälineet,

... joiden avulla palavia nesteitä voidaan säilyttää suljetuissa astioissa.

Saksan vesitalouslaki

Palavien tai vesistölle haitallisten nesteiden säilytykseen käytettävät astiat on suojattava asiamukaisesti keruukaukaloilla, jotta mahdolliset vuodot eivät pääse pohjaveteen.

Vesistöille vaaralliset aineet on jaettu kolmeen vaaraluokkaan:

 1. Aiheuttaa vähäistä vaaraa vesistölle

 2. Aiheuttaa vaaraa vesistölle

 3. Aiheuttaa huomattavaa vaaraa vesistölle

StawaR

Teräksiset keruukaukalot on valmistettava ja testattava teräksisiä kaukaloita koskevan StawaR-direktiivin määräysten mukaan.

Aikaisempi typpihyväksyntätesti on korvattu valmistajan vaatimustenmukaisuusvakuutuksella (MDT).

Valmistajan vakuutus vaatimustenmukaisuudesta testien jälkeen.

Esimerkkejä vaaraluokista

Saksan vaarallisia aineita koskevan lain kolmannen luvun kolmas pykälä

määrittää säilytystavat, jotka eivät tule kyseeseen, jos vaarallisia aineita on säilytettävä työpaikalla suojaamattomana 24 tuntia pitempään.

Leimahduspisteen määritelmä
Leimahduspiste on lämpötila, jossa normaalipaineessa olevasta nesteestä vapautuvat höyryt muodostavat ympäröivän ilman kanssa palavan kaasuseoksen.

Tiedotus ja konsultointi
Tiedotus ja konsultointi

Voit Soittaa meille:

044 720 37 40

Autamme sinua!

...tai lähetä meille sähköpostia

Select country

Close